PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH obzvláště velkou důležitost. Internetové stránky společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH je zásadně možné používat bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla k němu získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o svých právech.

Společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH jakožto správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenos dat přes internet však může mít vždy bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů poskytnout osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH vychází z pojmů použitých Evropským parlamentem a Radou při přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery snadno čitelné a srozumitelné. Aby to bylo zajištěno, chtěli bychom na úvod vysvětlit použité pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

  Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

 • e) profilování

  Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 • f) pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektů údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) správce

  Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 • h) zpracovatel

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • i) příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

 • j) třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 • k) souhlas

  Souhlasem subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

QUADRUS Metalltechnik GmbH
Inzendorfer Straße 9-11
D-92546 Schmidgaden
Německo

Tel.: 0 94 35 / 30 02 - 0
Mail: info@quadrus.de
Website: www.quadrus.de

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Peter Grötsch
QUADRUS Metalltechnik GmbH
Inzendorfer Straße 9-11
D-92546 Schmidgaden
Německo

Tel.: 0 94 35 / 30 02 - 160
Mail: datenschutzbeauftragter@quadrus.de
Website: www.quadrus.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, kdykoli subjekt údajů nebo automatizovaný systém tyto webové stránky vyvolá. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou potřebné spíše ke (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou v případě kybernetického útoku nezbytné pro trestní stíhání. Proto společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace jednak pro statistické účely a jednak za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů v naší společnosti s cílem zajistit optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány.

6. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup k osobním údajům

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o něm uchovávány, a kopii těchto informací. Dále evropská směrnice a nařízení přiznávají subjektu údajů právo na přístup k těmto informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

  Dále má subjekt údajů právo na informaci o tom, zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má subjekt údajů dále právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na přístup k osobním údajům, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se ho týkají. Dále má subjekt údajů právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů a pokud zpracování není potřeba:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, který se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje zařídit výmaz osobních údajů uložených společností QUADRUS Metalltechnik GmbH, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH nebo jiný zaměstnanec zařídí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností QUADRUS Metalltechnik GmbH a naše společnost je jako správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna osobní údaje vymazat, pak společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH, při zohlednění dostupné technologie a nákladů na implementaci, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby informovala jiné správce, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, o tom, že subjekt údajů požaduje od těchto jiných správců výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo na kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH nebo jiný zaměstnanec zajistí v jednotlivých případech vše nezbytné.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností QUADRUS Metalltechnik GmbH, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením, získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a pokud nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH nebo jiného jejího zaměstnance.

 • g) Právo vznést námitku

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má evropskou směrnicí a nařízením přiznané právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků.

  Pokud společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud se takového přímého marketingu týká. Pokud subjekt údajů vznese vůči společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebude již společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Navíc má subjekt údajů právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace, jsou-li osobní údaje zpracovávány společností QUADRUS Metalltechnik GmbH pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

  Pro výkon práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH nebo jiného zaměstnance. Dále subjekt údajů může, v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Každému subjektu, kterého se týká zpracování osobních údajů, dává evropská směrnice a nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit práva na automatizované rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • i) Právo na odvolání souhlasu v oblasti ochrany osobních údajů

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

7. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se nasazení a používání Facebooku

Správce začlenil do této webové stránky komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní či firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Provozovatelem Facebooku je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů je, pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání některé z jednotlivých stránek tohoto webu, kterou provozuje správce a na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout z Facebooku zobrazení příslušné facebookové komponenty. Celkový přehled všech zásuvných modulů Facebooku je možné si stáhnout na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu svého pobytu na nich. Tyto informace shromažďuje komponenta Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a tyto osobní údaje uloží.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebooku současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook na ochranu soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít, aby potlačil přenos údajů na Facebook.

8. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se nasazení a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce začlenil do této webové stránky komponenty společnosti Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba analýzy webu. Analýza webu je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponent Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce používá doplněk „_gat._anonymizeIp“ pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována, pokud k našim internetovým stránkám přistupuje z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Služba Google Analytics ukládá cookies do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou cookies, je vysvětleno výše. Vložením cookies je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání některé z jednotlivých stránek tohoto webu, kterou provozuje správce a na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Google Analytics předat údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu společnost Google získává osobní údaje, jako je IP adresa subjektu údajů, které Google používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k výpočtu provize.

Prostřednictvím cookies se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje společnost Google ve Spojených státech amerických ukládá. Společnost Google předává tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu za určitých okolností třetím stranám.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google a takovému zpracování zabránit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče sděluje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče vyhodnotí Google jako námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče subjektem údajů nebo jinou osobou pod jeho kontrolou odinstalován nebo deaktivován, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete stáhnout na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se nasazení a používání Google-AdWords

Správce začlenil do této webové stránky Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem zadat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel použije vyhledávač k načtení výsledku vyhledávání souvisejícího s klíčovými slovy. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a v souladu s předem definovanými klíčovými slovy.

Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazování reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní cookie. Co jsou cookies, je vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost cookie ještě nevypršela, používá se konverzní cookie ke sledování, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík systému e-shopu. Konverzní cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda subjekt údajů, který navštívil naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, vygeneroval obrat, tj. dokončil nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního cookie používá společnost Google k sestavování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, na jejichž základě by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

Pomocí konverzního cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje společnost Google ve Spojených státech amerických ukládá. Společnost Google předává tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu za určitých okolností třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit vkládání cookies našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout vkládání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google vkládat konverzní cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze cookies již vložené službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dále má subjekt údajů možnost vznést proti zájmově zaměřené reklamě společnosti Google námitku. Za tímto účelem musí subjekt údajů z jakéhokoli jím používaného internetového prohlížeče vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads a tam provést příslušná nastavení.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete stáhnout na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. I písm. a) GDPR je pro naši společnost právním základem pro zpracování, při kterém získáváme souhlas pro určitý účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, jak je tomu například u procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo poskytnutí jiné služby či protislužby, pak zpracování vychází z čl. 6 odst. I písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové procesy zpracování, které jsou potřeba pro provedení předsmluvních opatření, třeba v případě poptávky po našich výrobcích nebo službách. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů například ke splnění daňových povinností, pak je zpracování založeno na čl. 6 odst. I písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a v důsledku toho by bylo třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by bylo zpracování založeno na čl. 6 odst. I písm. d) GDPR. Procesy zpracování mohou být konečně založeny též na čl. 6 odst. I písm. f) GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny procesy zpracování, které nejsou uvedeny v žádném z předchozích právních základů, pokud je toto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, druhá věta GDPR).

11. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je-li zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. I písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich podílníků.

12. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro délku uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

13. Zákonné nebo smluvní předpisy pro poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy), nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když s ní naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouvu nebude možné subjektem údajů uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se musí tento obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

14. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů od DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s právníky pro ochranu údajů z kanceláře WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte advokáti.