Všeobecné obchodní podmínky

firmy QUADRUS Metalltechnik GmbH, Inzendorfer Straße 9-11; 92546 Schmidgaden


§ 1 Oblast platnosti

1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se výhradně použijí pro všechna plnění provedená společností QUADRUS Metalltechnik GmbH (dále jen „QUADRUS“).
2. To platí i v případě, že smluvní partner předloží nabídku smlouvy nebo objednávku na základě vlastních, odchylných či doplňujících obchodních podmínek. Odchylné nebo doplňující obchodní podmínky smluvního partnera, s nimiž společnost QUADRUS výslovně nesouhlasila, se v žádném případě nestávají součástí smlouvy, a to ani bez výslovného odmítnutí.
3. VOP platí i tehdy, když společnost QUADRUS poskytne služby bezvýhradně s vědomím rozporných, doplňujících nebo odchylných podmínek smluvního partnera.
4. Veškeré dohody mezi společností QUADRUS a smluvním partnerem uzavřené za účelem plnění smlouvy musí být učiněny písemně.
5. VOP se vztahují pouze na společnosti ve smyslu § 14 odst. 1 německého občanského zákoníku (BGB), právnické osoby veřejného práva a veřejnoprávní sdružení majetku jako na smluvní partnery společnosti QUADRUS. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti.
6. VOP se vztahují i na všechny budoucí transakce se smluvním partnerem, pokud se jedná o právní transakce, které podle bodu 1 spadají do obecné působnosti VOP.

§ 2 Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena, když společnost QUADRUS potvrdí objednávku zasláním potvrzení zakázky a toto potvrzení je doručeno smluvnímu partnerovi. Společnost QUADRUS je oprávněna zaslat potvrzení zakázky do 14 dnů po obdržení objednávky.
2. Nabídky, i takové, které byly vystaveny jménem společnosti QUADRUS, jsou nezávazné.

3. Pokud potvrzení zakázky od společnosti QUADRUS obsahuje typografické nebo tiskové chyby nebo pokud je stanovení ceny založeno na technicky podmíněných chybách přenosu, je společnost QUADRUS oprávněna objednávku napadnout, přičemž společnost QUADRUS musí chybu prokázat.

4. V případě nabídky společnosti QUADRUS s časovým závazkem a přijetím ve lhůtě je nabídka platná, pokud během závazné lhůty neobdržíte od společnosti QUADRUS potvrzení zakázky.

§ 3 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je pouze dodávka či plnění, které je popsané v potvrzení objednávky.
2. Změny, doplňky a vedlejší ujednání vyžadují písemné potvrzení ze strany společnosti QUADRUS.
3. Smluvní plnění, která nejsou uvedena v nabídce nebo v potvrzení objednávky, zejména ta, která jsou oznámena pro reklamní účely, jsou součástí předmětu smlouvy pouze tehdy, pokud to společnost QUADRUS písemně potvrdí. Společnost QUADRUS si v rámci přijatelnosti vyhrazuje právo na změny na základě technického vývoje.
4. Za jakost předmětu smlouvy se zásadně považují pouze vlastnosti uvedené v potvrzení objednávky. Veřejná prohlášení, doporučení nebo reklama přitom nepředstavují smluvní údaj o kvalitě výrobků.
5. Poradenské služby a informace jakéhokoli druhu musí být písemně potvrzeny společností QUADRUS.

§ 4 Platební podmínky

1. Sjednaná kupní cena je splatná doručením faktury. Fakturovaná částka musí být připsána na účet společnosti QUADRUS uvedený na faktuře do deseti dnů po doručení faktury, pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak.
2. Dostane-li se smluvní partner do prodlení s platbou, je společnost QUADRUS oprávněna požadovat úroky z prodlení ve výši 8 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Uplatnění další škody způsobené prodlením tím zůstává nedotčeno.
3. Podmínky upravené v nabídkách jsou ceny netto a nezahrnují daň z přidané hodnoty v platné výši.
4. Pokud po uzavření smlouvy vzniknou oprávněné pochybnosti o bezpodmínečné platební schopnosti smluvního partnera, je společnost QUADRUS oprávněna požadovat peněžitou záruku nebo odstoupit od smlouvy v souladu s požadavky § 323 německého občanského zákoníku (BGB).

§ 5 Dodávka

1. Uvedení dodacích lhůt nebo termínů je nezávazné, dokud nejsou písemně potvrzeny společností QUADRUS.
2. Případné sjednané dodací lhůty nebo termíny dodání jsou závazné pouze tehdy, pokud smluvní partner řádně splnil své smluvní povinnosti, jako je dodání jím pořizovaných podkladů, povolení a/nebo schválení a uhrazení zálohy, pokud je sjednáno.
3. Splnění povinnosti dodávky je podmíněno vlastní dodávkou společnosti QUADRUS od jejích dodavatelů za předpokladu, že společnost QUADRUS uzavřela kongruentní zajišťovací transakci a společnost QUADRUS není v rámci přiměřeného odpovědná za nedodání ze zajišťovací transakce.
4. Vyšší moc, stávka, výluka a jiné překážky plnění, za které společnost QUADRUS nenese
odpovědnost, prodlužují sjednané dodací lhůty a termíny maximálně o dobu trvání překážky, pokud takové překážky mají prokazatelně podstatný vliv na výrobu nebo expedici zboží. Totéž platí, pokud výše uvedené překážky plnění nastanou u subdodavatelů společnosti QUADRUS. Za výše uvedené okolnosti nenese společnost QUADRUS odpovědnost ani tehdy, pokud vzniknou během již existujícího prodlení. Začátek a konec takových překážek sdělí společnost QUADRUS neprodleně smluvnímu partnerovi.
5. Pokud je odeslání zboží na žádost smluvního partnera zpožděno, budou mu účtovány náklady vzniklé skladováním počínaje měsícem poté, co mu společnost QUADRUS oznámila, že je zboží připraveno k odeslání; v případě skladování v závodě může společnost QUADRUS požadovat skladné podle sazeb obvyklých v daném místě.
6. Společnost QUADRUS může zadržet dodání zboží, dokud smluvní partner nesplní platební povinnost splatnou již před dodáním, nebo v případě trvalého obchodního vztahu existují neuhrazené pohledávky smluvního partnera z jiných dodávek.
7. Dílčí dodávky jsou přípustné.

§ 6 Zpoždění dodávky

1. Pokud smluvnímu partnerovi vznikne kvůli zpoždění dodávky škoda, ručí společnost QUADRUS v případě jí zaviněného prodlení s dodávkou v rámci paušálního odškodnění za prodlení. To činí za každý celý týden zpoždění dodávky 0,5 % z netto částky zakázky, celkem ale maximálně 5 % z netto částky zakázky.
2. Společnost QUADRUS má právo prokázat, že v důsledku prodlení vznikla škoda podstatně nižší nebo dokonce žádná.
3. Paušální náhrada za zpoždění se v případě nároku na náhradu škody za zpoždění, která ji převyšuje, započte proti výši náhrady škody.

§ 7 Přenos rizika

1. Riziko náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zakoupeného zboží přechází na smluvního partnera v případě dodávky „ze závodu“ v okamžiku, kdy je zboží vybráno a předáno k vyzvednutí smluvnímu partnerovi.
2. Při dodávce „až do domu“ přechází riziko náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zakoupeného zboží s předáním zboží na přepravce, zasilatele nebo osobu či instituci určenou k provedení zásilky.
3. Pravidlo o přenosu rizika podle bodu 2 se použije i v případě, že je požadována přeprava smluvnímu partnerovi, ale tento musí sám nést náklady na přepravu a dopravu.
4. Pravidla pro přenos rizika podle bodů 1 a 2 platí i pro dílčí dodávky.
5. Pokud se smluvní partner dostane do prodlení s převzetím, rovná se to předání.
6. Pokud dojde ke zpoždění odeslání v důsledku okolností, za které odpovídá smluvní partner, přechází riziko na smluvního partnera v okamžiku, kdy je zakoupené zboží připraveno k odeslání. Společnost QUADRUS je ale povinna uzavřít na přání a na náklady smluvního partnera pojištění, které požaduje.

§ 8 Zadržovací právo, započtení, postoupení

1. Smluvní partner může uplatnit zadržovací právo jen ze stejného smluvního vztahu. Kromě toho jsou veškerá zadržovací práva vůči společnosti QUADRUS vyloučena, a to bez ohledu na právní vztah.
2. Smluvní partner je oprávněn k započtení pouze u uznaných, právoplatně určených pohledávek.
3. Práva smluvního partnera je možné postoupit jen se souhlasem společnosti QUADRUS.

§ 9 Výhrada vlastnictví

1. Zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím společnosti QUADRUS.
2. Před přechodem vlastnictví není zastavení a zajišťovací převod práva povoleno bez souhlasu společnosti QUADRUS.
3. Smluvní partner je povinen zacházet se zbožím šetrně, dokud nedojde k převodu vlastnického práva, a neprodleně informovat společnost QUADRUS o jakémkoli přístupu třetích osob ke zboží, například v případě zabavení, jakož i o případném poškození nebo zničení zboží. Změnu vlastnictví zboží a změnu vlastního sídla musí smluvní partner neprodleně oznámit společnosti QUADRUS.
4. Pokud třetí strana není schopna uhradit společnosti QUADRUS soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle § 771 občanského soudního řádu (ZPO), odpovídá smluvní partner za škodu, která společnosti QUADRUS v důsledku toho vznikla.
5. Společnost QUADRUS je oprávněna v případě porušení povinnosti podle bodu 2 nebo 3 tohoto ustanovení od smlouvy odstoupit.
6. Po dobu trvání výhrady vlastnictví je smluvní partner oprávněn zboží v běžném obchodním styku dále prodávat; již nyní ale postupuje společnosti QUADRUS veškeré pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně DPH v platné výši), které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo vůči třetím osobám. Společnost QUADRUS toto postoupení přijímá.
7. Pokud je zboží zpracováno nebo přeměněno společně s jinými položkami, které nejsou ve vlastnictví společnosti QUADRUS, nabývá společnost QUADRUS budoucí pohledávky z dalšího prodeje nové věci v poměru fakturační hodnoty zboží k fakturačním hodnotám ostatních zpracovaných nebo přeměněných předmětů v době zpracování nebo přeměny.
8. Smluvní partner je oprávněn vymáhat tuto pohledávku i po jejím postoupení. Oprávnění společnosti QUADRUS vymáhat pohledávku sama tímto není dotčeno; společnost QUADRUS se však zavazuje, že pohledávku nebude vymáhat, dokud smluvní partner řádně plní své platební povinnosti a není v prodlení s platbou. V takovém případě může společnost QUADRUS požadovat, aby smluvní partner oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl veškeré informace nezbytné pro vymáhání, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.
9. Překročí-li celková hodnota postoupených pohledávek dlužnou fakturovanou částku (včetně DPH v platné výši) o více než 20 %, pak se společnost QUADRUS zavazuje ke zpětnému postoupení všech pohledávek, které přesahují hranici 20 %.
10. Zpracování nebo přeměnu zboží provádí smluvní partner vždy pro společnost QUADRUS. Pokud je zboží zpracováno s jinými předměty, které nepatří společnosti QUADRUS, nabývá společnost QUADRUS spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturační hodnoty zboží k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním jinak platí totéž jako pro zboží s výhradou vlastnického práva.
11. Pokud je zboží neoddělitelně spojeno nebo pomícháno s jinými předměty, které nepatří společnosti QUADRUS, nabývá společnost QUADRUS spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturační hodnoty zboží k ostatním spojeným nebo pomíchaným předmětům v okamžiku spojení nebo pomíchání. Pokud bylo spojení nebo pomíchání provedeno tak, že položka smluvního partnera má být považována za hlavní položku, pak se má za to, že smluvní partner převádí spoluvlastnictví na společnost QUADRUS poměrně. Smluvní partner zajistí pro společnost QUADRUS výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

§ 10 Záruka, povinnost prohlídky a reklamace

1. Společnost QUADRUS ručí za dohodnutou kvalitu – s výjimkou nepodstatných odchylek – tak, že podle volby smluvního partnera a po stanovení přiměřené lhůty buď dodá výrobek bez vad, nebo odstraní závadný stav.
2. Pokud se smluvní partner rozhodne pro následné plnění odstraněním vady, má smluvní partner další práva ze záruky pouze v případě, že odstranění vady bylo dvakrát neúspěšné.
3. Přiměřená dodatečná lhůta začíná běžet až poté, co jsou vada a povinnost zastupování společnosti QUADRUS jasně zjištěny a prokázány.
4. Pokud dodatečné plnění definitivně selže, může smluvní partner v zásadě požadovat podle své volby snížení kupní ceny (sleva) nebo zrušení smlouvy (odstoupení) podle svého uvážení. V případě nepodstatného porušení smlouvy, zejména v případě drobných vad, není smluvní partner oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Nároky z vad na straně smluvního partnera předpokládají, že smluvní partner řádně splnil svou povinnost prohlédnout zboží a reklamovat vady v souladu s § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
6. Smluvního partnera tímto upozorňujeme, že údaje o vlastnostech uvedené v popisu výrobku nepředstavují žádné záruky v právním smyslu.
7. Za škody způsobené z následujících důvodů nepřebíráme žádnou odpovědnost: nevhodné nebo nesprávné použití, chybná montáž nebo uvedení do provozu smluvním partnerem nebo třetí stranou, přirozené opotřebení, chybná obsluha nebo nedbalé zacházení se zbožím ze strany smluvního partnera, nevhodné provozní prostředky nebo náhradní materiály, chybné stavební práce nebo nevhodný stavební pozemek v prostorách smluvního partnera, chemické, elektronické vlivy, pokud to vše nelze přičíst zavinění společnosti QUADRUS, dále nesprávné informace smluvního partnera nebo jeho poradců o provozních a technických požadavcích, jakož i o chemických a fyzikálních podmínkách pro použití zboží.

§ 11 Odpovědnost

1. Veškeré nároky smluvního partnera na náhradu škody vůči společnosti QUADRUS jsou vyloučeny bez ohledu na jejich právní základ, ledaže společnost QUADRUS nebo její pověřenci jednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo minimálně z lehké nedbalosti porušili podstatné smluvní povinnosti. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou takové povinnosti, které chrání právní postavení smluvního partnera, jež je pro smlouvu podstatné a které má smlouva v souladu se svým obsahem a účelem smluvní straně poskytnout; podstatné jsou rovněž ty smluvní povinnosti, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění smluvní partner spoléhal a mohl spoléhat.
2. V případě hrubé nedbalosti popř. nedbalostního porušení některé z podstatných smluvních povinností je náhrada škody omezena na typickou a předvídatelnou škodu.
3. Odpovědnost za újmu na životě, těle a zdraví, za absenci kvality, za kterou společnost QUADRUS poskytla záruku, jakož i odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.
4. Společnost QUADRUS neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, nepokoji, válečnými událostmi, terorismem nebo přírodními katastrofami nebo jinými událostmi, za které společnost QUADRUS neodpovídá; mezi tyto události patří například stávky, výluky, přerušení dopravy nebo zásahy vnitrostátních nebo zahraničních orgánů.

§ 12 Promlčení

1. Na všechny nároky na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů v případě smluvního a mimosmluvního ručení uplatněné vůči společnosti QUADRUS – s výjimkou případů úmyslu, hrubé nedbalosti nebo újmy na životě, zdraví nebo svobodě – platí dvanáctiměsíční promlčecí lhůta. Lhůta začíná v okamžiku stanoveném v § 199 občanského zákoníku. Nastává nejpozději po uplynutí maximálních lhůt stanovených v § 199 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.
2. Záruční nároky ohledně veškerého zboží dodaného společností QUADRUS se promlčují 12 měsíců od přenosu rizika. Úprava v bodě 1 tím není dotčena.
3. Záruční nároky podle bodu 2 ovšem zanikají předčasně, jakmile se smluvní partner pokusí o opravu nebo provede změny, popř. nedodržuje návod k obsluze.
4. Promlčecí lhůta v případě regresu vůči dodavateli podle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku zůstává nedotčena.
5. Ostatní předpisy pro promlčení těchto VOP tím zůstávají nedotčeny.

§ 13 Rozhodné právo, sídlo soudu, místo plnění

1. Obchodní vztah mezi smluvními partnery a společností QUADRUS se řídí výhradně německým právem, s vyloučením jednotné Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), a to i v případě, že smluvní partner má sídlo v zahraničí.
2. Nevýhradním sídlem soudu a místem plnění pro veškeré právní spory v souvislosti s obchodním vztahem je sídlo společnosti QUADRUS Metalltechnik GmbH. Společnost QUADRUS je oprávněna podat žalobu i u obecného soudu smluvního partnera.

Stav: září 2016